Serveis Jurídics

Àrea Financera  i d’Inversions:  Negociació bancària. Preparem la informació adient per negociar productes de préstec i crèdit amb l’entitat bancària pertinent. Reunió amb els socis i administradors amb la finalitat d’analitzar l’estat de l’empresa i el seguiment en l’evolució de la mateixa. Anàlisis i control de polítiques d’inversió i finançament. Àrea Jurídica Dret de les[…]

Assessoria Fiscal

Estudi sobre la millor forma de societat: Persona física, societat cooperativa, societat limitada, societat limitada laboral, etc. per tal de minimitzar l’impacte fiscal. Planificació fiscal de l’empresa, seguiment i recerca d’alternatives per diferir impostos. Optimització en la gestió d’impostos. Revisions periòdiques per mantenir l’empresa al dia en el compliment de les seves obligacions segons es[…]

Assessoria Comptable

Comptable – Administratiu:  Confecció i/o control  de la comptabilitat  en la mateixa empresa o des del nostre despatx segons la forma de treball que decideixi el client. Serveis complementaris: Control d’estocs, facturacions, emissions de rebuts, col·laboració en el disseny i/o en les decisions de compra del programa i de l’equip informàtic. Organització comptable: Classificació, codificació,[…]

Assessoria Laboral

Auditories de nòmines: Modalitats de contractació , estudis de costos de S.Social i salaris i Conveni. Assessorament i Gestió en Prevenció de Riscs Laborals. Modificacions i variacions dades de l’empresa. Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la S.Social Formalització de contractes de treball, pròrrogues i modificacions d’aquest. Confecció dels rebuts de salaris.[…]