Assessoria Fiscal

Estudi sobre la millor forma de societat: Persona física, societat cooperativa, societat limitada, societat limitada laboral, etc. per tal de minimitzar l’impacte fiscal. Planificació fiscal de l’empresa, seguiment i recerca d’alternatives per diferir impostos. Optimització en la gestió d’impostos. Revisions periòdiques per mantenir l’empresa al dia en el compliment de les seves obligacions segons es[…]