Assessoria Laboral

Auditories de nòmines: Modalitats de contractació , estudis de costos de S.Social i salaris i Conveni. Assessorament i Gestió en Prevenció de Riscs Laborals. Modificacions i variacions dades de l’empresa. Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la S.Social Formalització de contractes de treball, pròrrogues i modificacions d’aquest. Confecció dels rebuts de salaris.[…]