Assessoria Fiscal

slide1

  • Estudi sobre la millor forma de societat: Persona física, societat cooperativa, societat limitada, societat limitada laboral, etc. per tal de minimitzar l’impacte fiscal.
  • Planificació fiscal de l’empresa, seguiment i recerca d’alternatives per diferir impostos. Optimització en la gestió d’impostos.
  • Revisions periòdiques per mantenir l’empresa al dia en el compliment de les seves obligacions segons es pacti amb l’empresari: mensual, trimestral, anual.
  • Assessorament a empreses familiars. Estudi en la integració dels diferents impostos i planificació de la successió.
  • Confecció i presentació dels impresos oficials a Hisenda.
  • Assistència i direcció d’inspeccions d’Hisenda.