Assessoria Laboral

slide6

 • Auditories de nòmines: Modalitats de contractació , estudis de costos de S.Social i salaris i Conveni.
 • Assessorament i Gestió en Prevenció de Riscs Laborals.
 • Modificacions i variacions dades de l’empresa.
 • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la S.Social
 • Formalització de contractes de treball, pròrrogues i modificacions d’aquest.
 • Confecció dels rebuts de salaris. Nòmines.
 • Confecció dels Butlletins de cotització al Règim General.
 • Certificats d’empresa.
 • Confecció anual del calendari laboral i quadre horari.
 • Formalització i presentació d’informes d’accidents, malalties, etc.
 • Sol·licitud informes vida laboral davant TGSS
 • Confecció i presentació d’impresos a Hisenda.
 • Declaració anual de la situació familiar de cada treballador
 • Expedients d’atur, acomiadaments, liquidacions dels treballadors
 • Altes nous comptes de cotització
 • Recursos Tresoreria Seguretat Social
 • Inspeccions de treball
 • Gestions departament de treball.